VAN DER VALK ONLINE

De veilige en vertrouwde start voor gastvrije offline en online events

Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: de partij die terzake Online Vergaderen een overeenkomst met Van der Valk Business sluit;    

AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679;

Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die het Systeem gebruikt. Die persoon kan ook een Afnemer zijn;

Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden die voor een Eindgebruiker gelden bij het gebruik van het Systeem en Online Vergaderen hieronder in dit document opgenomen als bijlage 1;

Informatie: alle informatie in brede zin (teksten, afbeeldingen, films, waaronder eventueel persoonsgegevens) die door Afnemer wordt geüpload in het Systeem in verband met een (online) vergadering, inclusief door Van der Valk Business eventueel gemaakte opnamen van een vergadering, niet zijnde enig tot het Systeem zelf behorend element en niet zijnde elementen die onderdeel uitmaken van de opnamen en die door Van der Valk Business zijn of worden ontwikkeld om breder dan alleen in die opnamen te worden gebruikt ;

Van der Valk Business: de besloten vennootschap Van der Valk Business B.V., statutair gevestigd te Den Bosch en kantoorhoudende te Breukelen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67370527, dan wel een groepsmaatschappij van deze vennootschap die deze voorwaarden van toepassing verklaart;

Online Vergaderen: de dienst van Van der Valk Business die het mogelijk maakt online te vergaderen of online te vergaderen in combinatie met een offline bijeenkomst, waartoe het Systeem en het gebruik daarvan behoort en eventuele aanvullende diensten, zoals het verzorgen van opnamen van het offline gedeelte van de vergadering, het gebruik van functionaliteit voor het uitbrengen van de stem, het online beschikbaar houden van Informatie, en overige diensten;

Systeem: de hard- en software tezamen die het Online Vergaderen mede mogelijk maken, inclusief eventueel daarbij behorende opslag- en andere diensten, dan wel enig ander systeem waarop Van der Valk Business deze voorwaarden van toepassing verklaart;

Verwerkers Overeenkomst de als bijlage 2 hieronder in dit document opgenomen als bijlage 2 verwerkersovereenkomst.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Van der Valk Business en alle overeenkomsten met Van der Valk Business met betrekking tot Online Vergaderen of enige andere dienst of levering waarop Van der Valk Business deze voorwaarden van toepassing verklaart. Voor de verhuur van fysieke ruimte(s), eventuele catering en andere daarmee verband houdende of vergelijkbare diensten, gelden de daarop betrekking hebbende algemene voorwaarden van Van der Valk Business of van haar groepsmaatschappijen, tenzij anders bepaald.

2.2. Algemene (inkoop) voorwaarden van de Afnemer gelden niet.

2.3. Aanvaarding van een afwijking van deze algemene voorwaarden ten nadele van Van der Valk Business is voor Van der Valk Business slechts bindend voor de opdracht waarop die afwijking betrekking heeft.

2.4. Alle aanbiedingen van Van der Valk Business zijn vrijblijvend tenzij daarop of daarbij is vermeld dat dat niet zo is.

3. Dienstverlening

3.1. Online Vergaderen omvat de diensten en functionaliteit als door Van der Valk Business omschreven in de daarbij behorende officiële documentatie. Of deze diensten en functionaliteit passend zijn voor het doel dat de Afnemer daarmee beoogt, is een beoordeling die voor rekening van de Afnemer is. Met name dient Afnemer zich ervan te vergewissen dat de diensten en functionaliteit voldoet aan de eisen die de toepasselijke regels, zowel overheids- als eigen (rechtspersoonlijke) regels, daaraan stellen. Van der Valk Business kan daarin geen enkele verantwoordelijkheid nemen.

3.2. De Afnemer draagt onder meer zorg voor en is uitsluitend aansprakelijk voor:

a. het identificeren van de deelnemers aan een vergadering, inclusief hun communicatiemiddelen (met name hun e-mailadres);

b. het verzorgen van de uitnodigingen en het tijdig versturen daarvan;

c. het beoordelen van de toelaatbaarheid en kwaliteit van de machtigingen van gemachtigden;

d. het bepalen en in het Systeem invoeren van het aantal en, eventueel, de kwaliteit van de stem of stemmen van een deelnemer aan een vergadering;

e. de (statutaire) mogelijkheid om online dan wel in een combinatie van online en offline te vergaderen en de stemmen middels het Systeem uit te brengen;

f. het beoordelen of het Systeem en/of Online Vergaderen past binnen de in de statuten, reglementen en/of de wet en/of andere regelgeving gestelde eisen aan een vergadering;

g. de controle van de aan Afnemer verschafte stemuitslagen;

h. alle Informatie.

3.3. Door Van der Valk Business terzake de in het voorgaande lid opgenomen punten algemene teksten op haar website, dan wel andere communicatie daarover, kan door de Afnemer niet worden beschouwd als juridisch advies ter zake. Afnemer dient zelf altijd over deze punten kwantitatief en kwalitatief afdoende juridische advies in te winnen.

3.4. De Afnemer draagt zorg voor een afdoende back up van de Informatie. Onverminderd de verbintenissen van Van der Valk Business onder de Verwerkersovereenkomst, zal Van der Valk Business gerechtigd zijn de Informatie te wissen binnen dertig dagen na afloop van een overeenkomst die bepaalde dat Van der Valk Business die Informatie diende te bewaren.

3.5. De Afnemer vrijwaart Van der Valk Business voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van Online Vergaderen, met name ook die aanspraken die verband houden met de hiervoor in lid 2, 3 en 4 van dit artikel genoemde punten.

4. Prijzen

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of anders aangegeven zijn alle door Van der Valk Business gehanteerde prijzen exclusief omzetbelasting, exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief communicatie-, integratie- en installatiekosten.

4.2. Van der Valk Business behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden - behoudens andersluidende afspraak - vanaf het moment waarop deze door Van der Valk Business worden ingevoerd.

4.3. Van der Valk Business is gerechtigd eenmaal per jaar de prijzen voor de reeds aan de Afnemer verkochte en/of in gebruik zijnde diensten tussentijds te verhogen. In dat geval kan de Afnemer, indien hij zich met de verhoging niet kan verenigen, de betreffende overeenkomst voor de toekomst op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Van der Valk Business. Van der Valk Business is alsdan gerechtigd die opzegging ongedaan te maken door de Afnemer binnen dertig dagen na ontvangst van de mededeling te berichten dat de verhoging van de prijzen tot het einde van de dan lopende termijn niet geldt. Indien de Afnemer de betreffende overeenkomst niet binnen dertig dagen na kennisgeving van de verhoging voor de toekomst opzegt, wordt de Afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de verhoging.

4.4. Onverminderd het voorgaande lid is Van der Valk Business gerechtigd voor alle lopende opdrachten zijn prijzen eenmaal per kalenderjaar aan te passen aan het inflatiepercentage over het verstreken jaar zoals dat percentage door het CBS wordt gepubliceerd.

5. Intellectueel eigendom

5.1. Eventuele auteursrechten op de Informatie komen toe aan de Afnemer. Met betrekking tot door Van der Valk Business gemaakte opnamen geldt, dat indien en voor zover deze deel uitmaken van de Informatie, de rechten ontstaan bij het maken van die opnamen ook aan Afnemer toekomen. Voor zover nodig geeft de Afnemer aan Van der Valk Business hierbij toestemming de Informatie op het Systeem te bewaren en middels het Systeem openbaar te maken en te verveelvoudigen een en ander voor zover nodig om Online Vergaderen te leveren.

5.2. Alle auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ter zake van Online Vergaderen (inclusief die ter zake het Systeem) komen uitsluitend toe aan Van der Valk Business en/of aan de licentiegevers van Van der Valk Business.

5.3. De Afnemer verkrijgt het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht Online Vergaderen en het Systeem te gebruiken of te laten gebruiken door het overeengekomen aantal Eindgebruikers, indien en voor zover de betreffende Eindgebruikers de Gebruiksvoorwaarden accepteren. Ter voorkoming van misverstanden: zonder de eindgebruikersvoorwaarden te accepteren, zijn de Eindgebruikers niet gerechtigd gebruik maken van het Systeem. Indien Van der Valk Business tevens hosting diensten levert, kan hij het toegestane gebruik beperken tot het gebruik maken van uitsluitend deze diensten.

5.4. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde geldt tevens ten aanzien van eventueel specifiek voor de Afnemer ontwikkelde software en/of functionaliteit die bedoeld is deel uit te maken van het Systeem. Van der Valk Business draagt de (intellectuele eigendoms-)rechten daarvan nooit over, maar verleent de Afnemer en de Eindgebruikers daarop dezelfde niet-exclusieve gebruiksrechten als die de Afnemer en de Eindgebruikers hebben ten aanzien van het Systeem.

5.5. De Eindgebruikers dienen correcte en volledige profielgegevens aan Van der Valk Business te verstrekken. De Afnemer staat er voor in dat zijn Eindgebruikers aan deze eisen voldoen en blijven voldoen.

5.6. De Eindgebruikers verkrijgen uitsluitend een niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht van toegang tot het Systeem. Dit gebruiksrecht is verder in duur beperkt zoals door Van der Valk Business bepaald of zoals overeengekomen. Bij gebreke van een dergelijke bepaling, kent het gebruiksrecht een duur van 12 maanden na afloop van de Online Vergadering.

5.7. Behalve voor zover in deze algemene voorwaarden toegestaan, mogen de Afnemer noch de Eindgebruikers de tot het Systeem behorende software op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar (laten) maken of (laten) verveelvoudigen of (laten) wijzigen.

5.8. De Afnemer noch de Eindgebruiker mogen de tot het Systeem behorende software (laten) decompileren of analyseren.

5.9. De Eindgebruikers noch de Afnemer mogen een aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom in of bij het Systeem of in of bij de documentatie wijzigen of verwijderen.

5.10. De Eindgebruikers noch de Afnemer mogen technische beveiligingen verwijderen of omzeilen.

5.11. Met betrekking tot software van derden die deel uitmaakt van het Systeem geldt dat de Afnemer en de Eindgebruiker daartoe niet meer rechten en verplichtingen hebben dan in deze algemene voorwaarden opgenomen en zoveel minder rechten en zoveel meer verplichtingen als in de algemene voorwaarden van de betreffende derde is opgenomen. Indien de algemene voorwaarden van de betreffende derden niet tijdig aan Afnemer ter hand zijn gesteld, geldt het tweede deel van de voorgaande volzin niet, tenzij de Afnemer een partij is als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW. Onverminderd hetgeen in dit artikel bepaald, kan Van der Valk Business nooit meer rechten op software van derden verstrekken dan Van der Valk Business zelf heeft.

5.12. Ter voorkoming van misverstanden: voor standaardsoftware die nodig is voor de werking van het Systeem maar daar geen deel van uitmaakt, zoals systeemsoftware, browsersoftware, plugins, software om informatie zichtbaar te maken en dergelijke, evenals andere standaardsoftware van derden die door Van der Valk Business is aangeduid als niet behorende tot het Systeem, geldt dat de Afnemer en/of de Eindgebruiker zelf en op eigen kosten dienen te zorgen voor het sluiten van een geldige licentieovereenkomst met de rechthebbenden op die software.

6. Gebruik systeem door Afnemer

6.1. Van der Valk Business is nooit aansprakelijk voor het gebruik dat de Afnemer of de Eindgebruiker van het Systeem maakt.

6.2. De Afnemer en de Eindgebruikers dienen hun toegangscodes geheim te houden. Ieder gebruik en ieder misbruik van deze informatie, is altijd voor rekening van de Afnemer of de Eindgebruiker, waarbij de handelingen van zijn Eindgebruikers naast de eigen verantwoordelijkheid van de Eindgebruiker aan de Afnemer worden toegerekend.

6.3. Het gebruik van Online Vergaderen kan en mag nooit zodanig zijn dat het leidt of kan leiden tot enige vorm van - al of niet commerciële - exploitatie van Online Vergaderen of enig gedeelte daarvan door de Afnemer, de Eindgebruiker of een derde.

6.4. Afnemer zal Online Vergaderen niet gebruiken om onrechtmatig te handelen. Afnemer zal Online Vergaderen niet gebruiken voor doeleinden die in de ogen van Van der Valk Business niet acceptabel zijn, zoals, zonder daartoe te zijn beperkt, het organiseren of faciliteren van maatschappelijk ongewenste activiteiten, zoals pornografische, -discriminerende, - gewelddadige of antidemocratische activiteiten en daarmee vergelijkbare handelingen.

6.5. Afnemer zal Online Vergaderen niet gebruiken om virussen, malware of andere schadelijke informatie te verspreiden.

6.6. Indien een derde Van der Valk Business meldt dat Afnemer of een van zijn Eindgebruikers via het Systeem Informatie opslaat of deelt die onrechtmatig is, kan Van der Valk Business die Eindgebruiker blokkeren dan wel, indien mogelijk, andere maatregelen nemen om de situatie die die derde omschrijft definitief of tijdelijk te beëindigen. Van der Valk Business zal de Afnemer en/of de Eindgebruiker in de gelegenheid stellen zijn visie te geven. Indien de Afnemer wenst dat Van der Valk Business de betreffende Eindgebruiker weer toelaat het Systeem en, eventueel, de betreffende Informatie te gebruiken, zal Van der Valk Business dat doen mits Van der Valk Business van oordeel is dat verdergaand gebruik niet onrechtmatig is. Van der Valk Business wordt door het ingrijpen zoals in dit artikel omschreven nooit schadeplichtig jegens de Afnemer.

6.7. De Afnemer vrijwaart Van der Valk Business voor alle schade, Van der Valk Business’ juridische kosten daarin begrepen, die Van der Valk Business lijdt en die verband houdt met het gebruik van Online Vergaderen en de Informatie door de Afnemer en door zijn Eindgebruikers.

7. Beschikbaarheid en onderhoud

7.1. Van der Valk Business zal zich inspannen het Systeem 24 uur per dag toegankelijk te houden, behoudens wanneer die toegang moet worden gestaakt vanwege enige vorm van onderhoud aan het Systeem.

7.2. Van der Valk Business is niet verplicht er voor te zorgen dat en garandeert niet dat het Systeem zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of beschikbaar zal zijn, of dat alle fouten of gebreken worden verbeterd.

7.3. Van der Valk Business is niet verantwoordelijk voor de internet- of andere verbinding die aan de zijde van de Afnemer of de Eindgebruiker nodig is om het Systeem te gebruiken.

7.4. Van der Valk Business komt in ieder geval niet in verzuim wanneer toegang niet mogelijk is vanwege omstandigheden die buiten Van der Valk Business’ invloedssfeer liggen. Zulke omstandigheden zijn bijvoorbeeld het wegvallen van verbindingen of andere diensten van derden nodig om het Systeem beschikbaar te houden.

7.5. Van der Valk Business garandeert niet dat het Systeem zal blijven functioneren nadat de systeemsoftware (waaronder het betreffende platform en/of de relevante API) waarvoor het is ontworpen wordt ge-upgrade of anderszins wordt gewijzigd.

8. Geen resultaatsverbintenissen, updates/fouten/eisen aan configuratie Eindgebruiker

8.1. Verbintenissen voor Van der Valk Business zijn altijd inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Bij het vervaardigen van software in opdracht van de Afnemer geldt dat Van der Valk Business nooit tot meer kan worden gehouden dan tot, gegeven het budget en de overige omstandigheden van het geval, het leveren van een redelijke inspanning om tot de beoogde functionaliteit te komen.

8.2. Termijnen voor de uitvoering oplevering door Van der Valk Business hebben slechts een indicatieve strekking. Van der Valk Business raakt door het verstrijken van een termijn niet in verzuim. Een termijn verhindert wel opeising van de prestatie voor het aflopen er van.

8.3. Van der Valk Business zal zich er voor inspannen er voor te zorgen dat het Systeem in grote lijnen de functionaliteit bezit die in Van der Valk Businesss officiële omschrijving ten tijde van het leveren daarvan is opgenomen, met dien verstande dat Van der Valk Business altijd gerechtigd is bepaalde functionaliteit te laten vervallen of toe te voegen.

8.4. Uitingen van derden over Online Vergaderen zijn uitsluitend voor rekening van die derden.

8.5. Indien er zich fouten voordoen in het Systeem, zal Van der Valk Business zich inspannen deze fouten in een volgende versie te hebben verholpen, dan wel een update uitbrengen waarin deze fouten zijn verholpen.

8.6. Een eventuele service level agreement (“SLA”) kan altijd door Van der Valk Business worden aangepast.

8.7. In het geval er een SLA van toepassing is, is de enige vordering die de Afnemer toekomt in het geval van fouten in het Systeem een vordering tot nakoming van die SLA.

8.8. Van der Valk Business vermeldt voor welke soft- en hardware configuratie het Systeem is gebouwd. Het gebruik van andere configuraties is wellicht mogelijk, maar Van der Valk Business heeft geen enkele verplichting de werking van het Systeem in combinatie met die andere configuraties te ondersteunen.

9. Persoonsgegevens

9.1. Van der Valk Business, de Eindgebruikers en de Afnemer houden zich aan alle geldende wettelijke regels omtrent de omgang met persoonsgegevens als gedefinieerd in de AVG. De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen, hebben de betekenis die de AVG daaraan geeft.

9.2. Met betrekking tot de persoonsgegevens deel uitmakende van de Informatie is Van der Valk Business verwerker en zijn de Afnemer en eventueel de Eindgebruikers verwerkingsverantwoordelijken. Van der Valk Business zal gebruiksgegevens ontstaan bij het gebruik van het Systeem, gebruiken om het Systeem en zijn diensten te verbeteren. Indien en voor zover deze gebruiksgegevens persoonsgegevens zijn, zal Van der Valk Business die als verwerkingsverantwoordelijke gebruiken conform de geldende regelgeving. Van der Valk Business zal, in dit kader, eventuele persoonsgegevens altijd alleen op het hoogst haalbare geaggregeerde niveau gebruiken.

9.3. Van der Valk Business verwerkt verder persoonsgegevens van de Eindgebruikers en contactpersonen bij de Afnemer, onder meer ter uitvoering van de overeenkomst en ten behoeve van haar marketing, een en ander zoals in meer detail in haar privacy statement vermeld. Het privacy statement is te vinden via deze link: https://www.valkbusiness.com/nl/privacy-statement

9.4. De Afnemer sluiten hierbij de Verwerkersovereenkomst.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Van der Valk Business, haar groepsmaatschappijen en andere de bij Van der Valk Business betrokken personen (zoals bestuurders, aandeelhouders en haar personeel) zijn slechts aansprakelijk jegens de Afnemer voor zover in dit artikel bepaald. De beperking van de aansprakelijkheid van Van der Valk Business zoals hierin bepaald, geldt ook jegens haar groepsmaatschappijen en alle andere bij Van der Valk Business betrokken personen. Van der Valk Business bedingt die beperking ook voor hen.

10.2. De totale aansprakelijkheid van Van der Valk Business voor alle toerekenbare tekortkomingen en/of vanwege al het onrechtmatig handelen van Van der Valk Business in verband met een online vergadering of in verband met een andere dienst, is altijd beperkt tot vijftig procent van de vergoeding voor de betreffende online vergadering of dienst. Ter voorkoming van misverstanden: indien de overeenkomst met Van der Valk Business betrekking heeft op leveringen die vallen onder andere algemene voorwaarden van Van der Valk Business of van haar groepsmaatschappijen (zoals bijvoorbeeld zaalhuur of catering), gelden voor die leveringen de aansprakelijkheidsbeperking(en) in die voorwaarden. Het bedrag van die leveringen wordt niet meegenomen in het bedrag waarvoor Van der Valk Business maximaal aansprakelijk is.

10.3. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot door de Afnemer geleden directe schade. Onder directe schade worden uitsluitend de out-of-pocketkosten verstaan die de Afnemer noodzakelijkerwijs heeft moeten maken in verband met de schade toebrengende gebeurtenis. Verlies aan goodwill, al dan niet toekomstige omzet of winst, vorderingen van derden, inclusief Eindgebruikers, vanwege andere dan directe schade, uren van medewerkers en dergelijke komen niet voor vergoeding in aanmerking.

10.4. De aansprakelijkheid van Van der Valk Business is niet beperkt indien die veroorzaakt wordt door grove schuld of opzet van tot de kring van leidinggevenden van Van der Valk Business behorende personen.

10.5. Afnemer kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming door Van der Valk Business in de nakoming van een overeenkomst slechts inroepen indien Afnemer dat schriftelijk doet binnen veertien dagen nadat Afnemer een fout van Van der Valk Business ontdekte of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

10.6. De Afnemer vrijwaart Van der Valk Business voor alle aanspraken van zijn Eindgebruikers jegens Van der Valk Business.

10.7. Van der Valk Business is altijd gerechtigd ingeval van een (dreigende) toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen, het bedrag van haar aansprakelijkheid aan de Afnemer als omschreven in leden twee en drie van dit artikel tegen finale kwijting te betalen. De Afnemer heeft dan, onverminderd de overige rechten van Van der Valk Business, geen recht meer nakoming van de verbintenissen van Van der Valk Business te vorderen.

11. Overmacht

11.1. Partijen hoeven geen verbintenissen na te komen en worden niet schadeplichtig indien er sprake is van overmacht. Overmacht aan de zijde van Van der Valk Business houdt onder meer in overmacht aan de zijde van Van der Valk Business of opdrachtnemers van Van der Valk Business, overheidsmaatregelen, aanpassingen in richtlijnen van toezichthouders, storingen van internet en andere netwerken en/of elektriciteit, oorlog en opstand, algemene vervoersproblemen, fysieke inbraak en een hack van de systemen van Van der Valk Business ondanks het voldoen door Van der Valk Business aan de in deze voorwaarden (waaronder de bewerkersovereenkomst) gestelde normen.

11.2. Ingeval de overmachtssituatie langer dan drie maanden duurt, kan ieder der partijen de Overeenkomt ontbinden. Partijen worden daardoor niet schadeplichtig. Zij zullen hetgeen reeds geleverd is pro rata afrekenen.

12. Duur, beëindiging van een Overeenkomst

12.1. Indien geen duur is bepaald, wordt een overeenkomst aangegaan voor de duur van de betreffende online vergadering.

12.2. Indien partijen overeen kwamen dat Van der Valk Business Informatie host, wordt een overeenkomst aangegaan voor twaalf maanden, ingaande op de dag dat Van der Valk aanvangt met het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van Online Vergaderen. Een hostingovereenkomst wordt na afloop van die duur telkens verlengd met één jaar tenzij één van partijen uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de lopende contractduur de betreffende Overeenkomst heeft opgezegd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

12.3. Van der Valk Business heeft het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang al dan niet voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen of te ontbinden indien:

a. de Afnemer of een van zijn Eindgebruikers ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;

b. de Afnemer of een van zijn Eindgebruikers Online Vergaderen heeft gebruikt of laten gebruiken in strijd met deze algemene voorwaarden of de gebruiksvoorwaarden, daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen en/of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot Online Vergaderen heeft geschonden;

c. aan de Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of dat deze in staat van faillissement wordt verklaard;

12.4. Van der Valk Business is wegens deze beëindiging van een overeenkomst jegens de Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Van der Valk Business op volledige schadevergoeding wegens de schending door de Afnemer van zijn verplichtingen en onverminderd Van der Valk Business overigens terzake toekomende rechten.

12.5. Indien de Afnemer een overeenkomst beëindigt zonder dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Van der Valk Business, dient Afnemer de volledige vergoeding van Van der Valk in verband met die overeenkomst te betalen.

12.6. De beëindiging ontslaat partijen nadrukkelijk niet van bepalingen met betrekking tot (intellectuele) eigendom, geheimhouding, toepasselijk recht en de bevoegde rechter en overige bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding voort te duren.

13. Bewijs

13.1. De al dan niet digitale administratie en de al dan niet digitale data uit de systemen van Van der Valk Business of systemen die ten behoeve van Van der Valk Business worden gebruikt (zoals logfiles), leveren volledig bewijs op van de stellingen van Van der Valk Business, behoudens te leveren tegenbewijs.

13.2. Het gebruik van een digitaal communicatiemiddel is voor risico van de partij die er voor kiest dat communicatiemiddel te gebruiken. Onverminderd het voorgaande lid geldt dat een e-mail die op de systemen van Van der Valk Business is geplaatst bij de verzonden items, wordt geacht te zijn verzonden en aangekomen, behoudens tegenbewijs. Indien een systeem dat de Afnemer gebruikt een e-mail niet bij de geadresseerde laat aankomen of deze in een weinig of niet gebruikte map plaatst, wordt de e-mail toch geacht de Afnemer te hebben bereikt.

14. Vertrouwelijkheid

14.1. Partijen zullen op vertrouwelijke informatie van de ander niet aan ter beschikking (laten) stellen of deze openbaar (laten) maken. Partijen zullen vertrouwelijke informatie geheim houden en alle redelijke maatregelen nemen om die geheimhouding te borgen.

14.2. “Vertrouwelijk” is:

a. alle financiële informatie (met name eventuele kortingen of bijzondere financiële afspraken);

b. informatie omtrent de precieze werking van Online Vergaderen of de daarvan deel uitmakende software die niet door Van der Valk Business is gepubliceerd op haar website;

c. informatie die als zodanig door een partij is gemarkeerd;

d. alle andere informatie waarvan het vertrouwelijk karakter kenbaar is of redelijkerwijs zou moeten zijn.

14.3. Niet vertrouwelijk is dat de Afnemer met betrekking tot het Systeem klant is van Van der Valk Business.

14.4. Partijen behoeven geen geheimhouding te betrachten voor zover het verstrekken van informatie noodzakelijk is op grond van een wettelijke plicht, voor zover die informatie wordt verstrekt aan door geheimhouding gebonden adviseurs of wanneer die informatie anders dan door verzuim van de betreffende partij, reeds openbaar en algemeen toegankelijk is.

15. Wijziging deze algemene voorwaarden

15.1. Van der Valk Business is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

15.2. Tenzij Van der Valk Business binnen vier weken na de ontvangst van de mededeling dat deze algemene voorwaarden gewijzigd zijn, bezwaar maakt tegen de gewijzigde voorwaarden, zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing op een lopende overeenkomst. Indien de Afnemer bezwaar maakt tegen de gewijzigde algemene voorwaarden heeft hij het recht een overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder dat hij jegens Van der Valk Business schadeplichtig wordt indien hij:

a. Van der Valk Business schriftelijk meldt dat hij de betreffende overeenkomst vanwege de wijziging in de algemene voorwaarden wil beëindigen; én

b. Van der Valk Business niet binnen vier weken na ontvangst van die melding, Van der Valk Business laat weten dat hij de betreffende overeenkomst onder de oude voorwaarden wil voortzetten.

16. Overig

16.1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft het overige hierin bepaalde van kracht. Partijen zullen in dat geval nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

16.2. Op deze algemene voorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag). Titel 1 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

16.3. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst zullen uitsluitend aan worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland.